પરીણામ જાહેર તા.08-02-2017 : PGDCA-1 (રેગ્યુલર/રિપીટર)
PGDCA-1 (રેગ્યુલર/રિપીટર) -- પુન: મુલ્યાકન/ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ : 23/02/2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------- પરીણામ જાહેર તા.06-02-2017 : શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-5 (રેગ્યુલર/રિપીટર)
શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-5 (રેગ્યુલર/રિપીટર) -- પુન: મુલ્યાકન/ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ : 20/02/2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------- પરીણામ જાહેર તા.31-01-2017 : શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-1 (રેગ્યુલર/રિપીટર)
શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-1 (રેગ્યુલર/રિપીટર) -- પુન: મુલ્યાકન/ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ : 15/02/2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------
પરીણામ જાહેર તા.20-01-2017 : શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-3 (રેગ્યુલર/રિપીટર)
શાસ્ત્રી-સેમેસ્ટર-3 (રેગ્યુલર/રિપીટર) -- પુન: મુલ્યાકન/ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ : 07/02/2017.