મોક્લેલ ડિગ્રીની યાદી નીચેમુજબ છે.
આચાર્ય Download
શાસ્ત્રી Download
પી.જી.ડિ.સી.એ. Download