પરિપત્રો

 • ખાદી ફોર નેશન Download

 • વિધાર્થીને રાહત દરના પાસ અંગે download
 • થેલેસેમીયા ટેસ્ટ અંગે Download
 • રાષ્ટ્રીય મતદાર દીવસ ઉજવણી Download
 • રાષ્ટ્રગાન ફરજીયા કરવા બાબત Download
 • Diwali Vacation (University Adminstration) Download
 • સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા સપ્તાહની ઉજવણી અંગેનો પરીપત્ર Download
 • રાષ્ટ્રીય સંસ્કૂત સંસ્થાન,દિલ્લી શિષ્યવ્રુતિ Download
 • યુવક મહોત્સવનાં આયોજન ૨૦૧૬ Download
 • યુવા મતદાર મહોત્સવ-૨૦૧૬ Download
 • આઝાદી-૧૯૭૦ યાદ કરો કુબાની(સ્વતંત્રતા પખવાડીયુ) Download
 • શાળા/કોલેજ તથા યુનિવર્સિટીઓના પ્રવેશફ઼ોર્મ તથા વિવિધ યોજનાકીય અરજીફ઼ોર્મમાં અધાર નંબર,બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈડીની વિગત ઉમેરવા બાબત Download
 •  પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ Download
 •  માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સુચનો Download
 •  વેબસાઇટ પર પરિપત્રો મુકવા બાબત Download
 •  અનામત અંગેનો પરિપત્ર Download
 •  વિશ્વયોગ દિવસ ઉજવણી Download
 •  યોગ અંગેનો નવો પરીપત્ર Download

 

 

પ્રવેશ/પરીક્ષા અંગેના પરિપત્રો

->શાસ્ત્રી/આચાર્ય કક્ષાની ફ઼ાઇનલ માર્કશીટ અંગેનો પરિપત્ર  Download

->ખેલકૂદ નીતી-૨૦૧૬ અંતર્ગત રમતવીરોને ૨% પ્રવેશ અંગે તકોપુરીપડવા બાબત Download

->પરિપત્ર નં.૧/૨૦૧૫ :: એકેડેમીક કાઉન્સીલ ની ૧૯ મી બેઠક તથા પરીક્ષા સમિતિમા લેવાયેલ નિર્ણય બાબત નો પરીપત્ર Download

->પરિપત્ર નં.૨/૨૦૧૬ :: એકેડેમીક અને એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલની બેઠક મા લેવાયેલ પ્રવેશ/પરીક્ષા અંગેના નિર્ણય બાબત નો પરીપત્ર Download

->પરિપત્ર::(પ્રવેશ)નં.૦૩/૨૦૧૬ પ્રવેશ ફ઼ોર્મ તથા વિવિધ યોજનાકિય અરજી ફ઼ોર્મમાં આધાર નંબરની વિગત ઉમેરવા બાબત Download

-> પરિપત્ર ૦૨/૨૦૧૬ પીજીડીસીએ માટે એકેડેમીક અને એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલની બેઠકો મા લેવાયલ નિર્ણય Download