પરિપત્રો

 

 • શાસ્ત્રી પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીને ટેબલેટ આપવા બાબત Download
 • ગૌરવ ગાન વિષય પર વકતૃત્વ સ્પર્ધા અને નિબંધ સ્પર્ધા યોજવા Download
 • ક્લાઇમેન્ટ ચેન્જઅંગે Download
 • નવા શેક્ષણિક સત્ર શરૂ થવા બાબત Download
 •  રેગીંગ અંગેની ફિલ્મ બાબત Download
 • ખાદી ફોર નેશન Download

 • વિધાર્થીને રાહત દરના પાસ અંગે download
 • થેલેસેમીયા ટેસ્ટ અંગે Download
 • રાષ્ટ્રીય મતદાર દીવસ ઉજવણી Download
 • રાષ્ટ્રગાન ફરજીયા કરવા બાબત Download
 • Diwali Vacation (University Adminstration) Download
 • સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા સપ્તાહની ઉજવણી અંગેનો પરીપત્ર Download
 • રાષ્ટ્રીય સંસ્કૂત સંસ્થાન,દિલ્લી શિષ્યવ્રુતિ Download
 • યુવક મહોત્સવનાં આયોજન ૨૦૧૬ Download
 • યુવા મતદાર મહોત્સવ-૨૦૧૬ Download
 • આઝાદી-૧૯૭૦ યાદ કરો કુબાની(સ્વતંત્રતા પખવાડીયુ) Download
 • શાળા/કોલેજ તથા યુનિવર્સિટીઓના પ્રવેશફ઼ોર્મ તથા વિવિધ યોજનાકીય અરજીફ઼ોર્મમાં અધાર નંબર,બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈડીની વિગત ઉમેરવા બાબત Download
 •  પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ Download
 •  માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સુચનો Download
 •  વેબસાઇટ પર પરિપત્રો મુકવા બાબત Download
 •  અનામત અંગેનો પરિપત્ર Download
 •  વિશ્વયોગ દિવસ ઉજવણી Download
 •  યોગ અંગેનો નવો પરીપત્ર Download

 

 

પ્રવેશ/પરીક્ષા અંગેના પરિપત્રો

શૈક્ષણિક વર્ષ:૨૦૧૭-૨૦૧૮ના P.G.D.C.A અભ્યાસક્રમના પ્રવેશ અંગેનો પરીપત્ર Download

-> શૈક્ષણિક વર્ષ:૨૦૧૭-૨૦૧૮ના અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ અંગેનો પરીપત્ર Download

->પ્રવેશ-પરીક્ષાને લગતા તમામ પરીપત્રો Download