20160805_125756.jpg20160805_131302.jpg20170614_125219.jpg20170614_130301.jpg20170614_132014.jpg20170614_185332.jpg7-July-2017.jpgDSC_0009.JPGDSC_0011.JPGDSC_0019.JPGDSC_0020.JPGDSC_0030.JPGDSC_0073.JPGDSC_0074.JPGDSC_0077.JPGDSC_0087.JPGDSC_0099.JPGDSC_0163.JPGDSC_0202.JPGDSC_0230.JPGDSC_0272.JPGDSC_0328.JPGDSC_0341.JPGDSC_0521.JPGDSC_0525.JPGDSC_0530.JPGP8100033.JPGSSSU 26 Jan celebration.jpg

April-2018 External Examination (Update 12-02-2018)

Last Date : 28.02.2018 (With Let Fees(s) Last Dt.07.03.2018)

01. Rules of External Shastri and Acharya Admission(old) Download

        New (Effective from 2017) Download

02. Instruction for Filling the form Download

03. Exam Fee Online Pay Manual Download

04. Shastri Sem-2 (New Addmission) Exam Form Download.

05. Shastri Sem-2(Repeater) Exam Form Download

06. Shastri Sem-4(REG./REP.) Exam Form Download.

07. Shastri Sem-6(REG./REP.) Exam Form  Download.

08. Acharya Sem-2(New Addmission) Exam Form  Download.

 09. Acharya Sem-2(Repeater) Exam Form Download

10. Acharya Sem-4(Regular/Repeater) Exam Form  Download.

 

 Assignment March-2018 મા મુકવામા આવછે જેની દરેક વિધાર્થીએ નોધલેવી.

Assignment : (રીપીટર વિદ્યાર્થીઓએ એક Assignment દીઠ રૂ.૧૦૦ ફ઼ી ભરવાની રહે છે.)

Assignment Front Page & Instructions Download

Shastri-1 Sem-1 Assignment Download

Shastri-2 Sem-3 Assignment Download

Shastri-3 Sem-5 Assignment Download

Acharya-1 Sem-1 Assignment Download

Acharya-2 Sem-3 Assignment Download

ખાસ સુચના :

૦૧) EXTERNAL (બાહ્ય) વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પસંદ કરેલ પેપર નંબર અને વિષયના સ્વાધ્યાયકાર્યો સ્વ-હસ્તાક્ષરે લખવાના રહેશે.

સ્વાધ્યાયકાર્યો યુનિ.દ્વારા આપવામાં આવેલ નિયમાનુસાર અને સુચના મુજબના નહિ હોય તો મુલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહિ અને રદ કરવામાં આવશે.

૦૨) તમામ સ્વાધ્યાયકાર્યો ફરજીયાત પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કેન્દ્ર સંચાલકશ્રીને પરીક્ષાના પ્રથમ પેપરના રોજ એક કલાક વહેલા પહોચી જમા કરવાના રહેશે.

અન્યથા પરીક્ષામાં બેસવા પાત્ર ગણાશે નહિ.

૦૩) પરીક્ષા સમયે પરીક્ષા હોલ-ટીકીટ અને ઓળખકાર્ડ (ચુંટણીકાર્ડ / આધારકાર્ડ / પાનકાર્ડ / ડ્રાયવીંગ લાઇસન્સ – પૈકી કોઈપણ એક) સાથે રાખવાનું રહેશે.

૦૩) પરીક્ષા હોલ-ટીકીટ આપના દ્વારા પરીક્ષા ફોર્મમાં દર્શાવેલ સરનામાં ઉપર યુનિ. દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે.

પરીક્ષા હોલ-ટીકીટમાં દર્શાવ્યા મુજબ પરીક્ષા કેન્દ્ર , તારીખ, સમય અને પપેર નંબર/વિષયની પરીક્ષા આપવાની રહેશે.

૦૪) પરીક્ષા સીટ નંબર ની યાદી :

૦૫) પરીક્ષા ટાઇમ-ટેબલ :